องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี สังคมสงบสุข การบริหารจัดการโปร่งใส เศรษฐกิจดี เน้นประเพณี การพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาเด่น 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายปราโมทย์ สุทธิสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์ 081 070 0540
นายโกศล หลงชล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์ 093 159 9117
นางมณฑา กมลเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์ 081 066 0633
นายคำปุ่น บุญขันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์ 062-194-8744
นายประจักษ์ อุณาศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์  081 8739779
นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
โทรศัพท์  084 8965963
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมลล์
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมปกครอง
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
จัดซื้อจัดจ้าง
otop